تعرفه قیمت طراحی لوگو

تعرفه قیمت طراحی لوگو

لوگو نوشتاری(لوگو تایپ)
600/000 تومان
تعداد اتود: 3اتود + ویرایش نامحدود
زمان: 14روز
طراحی لوگو تصویری(نماد)
600/000 تومان
تعداد اتود: 3اتود + ویرایش نامحدود
زمان: 14روز
طراحی لوگو ترکیبی(نوشتاری و تصویری)
800/000 تومان
تعداد اتود: 3اتود + ویرایش نامحدود
زمان: 14روز
طراحی لوگونوشتاری(لوگو تایپ)
1/000/000 تومان
تعداد اتود: 5اتود + ویرایش نامحدود
زمان: 22روز
طراحی لوگو تصویری(نماد)
1/000/000 تومان
تعداد اتود: 5اتود + ویرایش نامحدود
زمان: 22روز
طراحی لوگو ترکیبی(نوشتاری و تصویری)
1/500/000 تومان
تعداد اتود: 5اتود + ویرایش نامحدود
زمان: 22روز